Eucharystia

Eucharystia jest ?źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego?, tak że jest to wprost niemożliwe, aby prowadzić życie chrześcijańskie bez częstego udziału w Eucharystii. Chrystus Pan powiedział wyraźnie: ?Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym? (J 6,53-54).

Wszystkie sakramenty święte, posługi kościelne i dzieła apostolstwa są ściśle powiązane z Eucharystią i do niej zmierzają.

Eucharystia jest znakiem jedności wiernych z Bogiem i braćmi. Jedność tę oznacza i ją urzeczywistnia. Jest więc skutecznym znakiem Bożego daru jedności.

W kazaniu o chlebie żywym, jakie Jezus wygłosił w Kafarnaum po rozmnożeniu chleba, powiedział również: ?Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa  we Mnie, a Ja w nim? (J 6,56). Chrystus Pan ustanowił więc sakrament Eucharystii  w Wieczerniku w czasie Ostatniej Wieczerzy, kiedy celebrował wraz z Apostołami tradycyjną Paschę żydowską. To była Pascha Jezusa, w czasie której siebie złożył  w ofierze jako Baranka niepokalanego za grzechy świata. Polecił, aby Kościół składał, ponawiał tę Ofiarę na Jego pamiątkę.

Kościół wierny poleceniu swego Zbawiciela czyni to przez wszystkie wieki i będzie czynił aż do skończenia świata.

Liturgia Zgromadzenia Eucharystycznego w Jej zasadniczych ramach przetrwała nienaruszona przez wieki aż do naszych czasów.

Składa się ona z obrzędów wstępnych, z czytania słowa Bożego, przygotowania darów, modlitwy eucharystycznej, w czasie której dokonuje się przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, z Komunii świętej i zakończenia.

Eucharystia winna również dla każdej rodziny stać się i centrum i źródłem jej życia. Dobrze więc byłoby, aby rodziny wspólnie brały udział w Eucharystii.

Do owocnego udziału w niedzielnej Mszy świętej trzeba się przygotować. Najpierw należy zadbać o to, by być w stanie łaski i móc w niedzielę przystąpić  do Komunii świętej, aby w pełni uczestniczyć w liturgii.  Istnieje również praktyka tzw. ?Komunii duchowej? (pragnienie przyjęcia Pana Jezusa) polecana szczególnie tym osobom, które w chwili obecnej mają przeszkody do przyjęcia Komunii świętej w sposób sakramentalny.

Szczególnie ważnym momentem w życiu każdego katolika jest przyjęcie Komunii świętej po raz pierwszy.

W Naszej Parafii okres przygotowania do jej przyjęcia trwa przez całą klasę drugą (od września), a sama Uroczystość połączona z pełną Eucharystią przypada w pierwszą Niedzielę maja.

Dzieci przystępujące do tego Sakramentu (oprócz katechizacji w szkole) wraz z rodzicami uczestniczą w każdą niedzielę w Eucharystii o godz. 11.00. Przygotowania trwają cały rok i składają się na nie nabożeństwa podczas, których dokonuje się poświęcenia różańców, medalików, świec, książeczek.

Rodzice dzieci przystępujących do I Komunii powinni dostarczyć do Parafii świadectwo chrztu świętego (jeśli dziecko jest ochrzczone w innej Parafii).