Małżeństwo

 

Kościołowi zawsze zależało na przygotowaniu młodych ludzi do sakramentu małżeństwa i do życia w rodzinie. Wymagają tego szczególnie dzisiejsze czasy pełne zagrożeń dla życia małżeńskiego i rodzinnego. Owo przygotowanie jest procesem ciągłym i stopniowym, obejmuje trzy etapy: przygotowanie dalsze, bliższe i bezpośrednie.
Przygotowanie dalsze zaczyna się już w dzieciństwie i stanowi bardzo ważny etap wychowania do małżeństwa. Dokonuje się ono w rodzinie oraz  na katechezie. Postawy rodzicielskie, pouczenie, metody wychowawcze i odnoszenie się rodziców do siebie jest dla dzieci wzorem późniejszych postaw żony i męża. Drugim etapem w drodze do małżeństwa jest przygotowanie bliższe, które powinno objąć młodzież od 17 roku życia. Prowadzone jest poprzez katechizację przed małżeńską, czyli na tzw. ?kursach przedmałżeńskich?.
Etap trzeci to przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, czyli katecheza przedślubna, obejmująca narzeczonych, którzy mają zamiar w najbliższym czasie zawrzeć związek małżeński.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące prze ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa.


Przyszli małżonkowie powinni przedłożyć następujące dokumenty:

1.  Świadectwo chrztu (dotyczy tych, którzy są ochrzczeni poza Naszą Parafią, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),

2.  Świadectwo bierzmowania,

3.  Zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu Sakramentu Małżeństwa Konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),

4.  Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. Kurs przedmałżeński),

5.  Dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,

6.  Osoba owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka,

7.  Osoba, u której stwierdzono nieważność poprzedniego Małżeństwa Kościelnego ? wyrok Sądu Biskupiego.

 

Po spisaniu protokołu przedślubnego, a przed zawarciem małżeństwa należy:

-  przystąpić do Sakramentu Pokuty (pierwszy raz po spisaniu protokołu przedślubnego i drugi bezpośrednio przed ślubem),
-  dołączyć do Protokołu Badania Prześlubnego Zaświadczenie wygłoszenia  Zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii), z adnotacją o braku  przeszkód małżeńskich,
-  złożyć ofiarę za Sakrament Małżeństwa.

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia.  W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu - zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 - przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia Małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy stanowi: ?Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18?. Przepis ten został przez Konferencję Episkopatu Polski ?kanonizowany?. Tenże art. dodaje: ?Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny?.


Bezpośrednio przed Mszą świętą ślubną do zakrystii należy dostarczyć:

-  kartki spowiedzi przedślubnej narzeczonych, - dowody osobiste świadków,
-  obrączki.

 

Fotografowanie i nagrywanie w czasie Liturgii Sakramentu Małżeństwa:

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są zobowiązani ukończyć Kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swojej posługi.

 

Śpiewy i dekoracje związane z Sakramentem Małżeństwa:

Wprowadzenie ogólne do Mszału Rzymskiego przypomina:" w wystroju kościoła należy dążyć do prostoty niż do przepychu w doborze elementów zdobniczych należy dbać o prawdziwość rzeczy, a ponadto zmierzać do tego, by te elementy służyły pouczaniu wiernych i odpowiadały godności miejsca świętego". Nie można więc dopuścić do wystroju kościoła i dekoracji ołtarza sztucznymi kwiatami!!! Niech logika wiary i czytelność znaku nie przesłania logika praktyczności.

Wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa  i wyrażać wiarę kościoła. Odnosi się to również do wyboru dzieł muzycznych. Ewentualne propozycje śpiewów czy wykonania muzyki w czasie liturgii ślubnej muszą koniecznie być wcześniej uzgodnione z duszpasterstwem.

 

Jubileusz małżeństwa:

Szczególną okazją odnowienia się w łasce Sakramentu Małżeństwa przez udział w Eucharystii są jubileusze małżeńskie obchodzone w uroczysty sposób, szczególnie po dwudziestu pięciu i pięćdziesięciu latach życia w małżeństwie. Kościół w specjalnej liturgii składa Bogu dzięki za łaski otrzymane przez Jubilatów oraz udziela Im Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia.

Sprawujemy wówczas oddzielną Mszę św. połączoną z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Termin Mszy świętej Jubileuszowej wybierają małżonkowie i ustalają go z duszpasterzem. Nie ma obowiązku obchodzenia Jubileuszu dokładnie w rocznicę, w dzień zawarcia związku małżeńskiego.

 

Rocznice małżeńskie:

?    1 ? papierowa

?    2 ? bawełniana

?    3 ? skórzana

?    4 - kwiatowa lub owocowa

?    5 ? drewniana

?    6 ? cukrowa

?    7 ? wełniana

?    8 - spiżowa, brązowa lub blaszana

?    9 - gliniana lub generalska

?    10 - cynowa lub aluminiowa

?    11 ? stalowa

?    12 - płócienna, jedwabna lub lniana

?    13 ? koronkowa

?    14 - kości słoniowej

?    15 ? kryształowa

?    20 ? porcelanowa

?    25 ? srebrna

?    30 ? perłowa

?    35 ? koralowa

?    40 ? rubinowa

?    45 ? szafirowa

?    50 ? złota

?    55 - szmaragdowa lub platynowa

?    60 ? diamentowa

?    65 ? żelazna

?    70 ? kamienna

?    75 - brylantowa