Kancelaria parafialna

 

Kancelaria Parafialna jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: od 16.15 do 17.00.

 

W niedzielę, święta państwowe, kościelne i wojskowe, a także w pierwsze piątki miesiąca i podczas Rekolekcji parafialnych - kancelaria jest nieczynna.

Zamawianie intencji mszalnych przed i po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach dyżuru kancelaryjnego.

 

Kapelan Parafii Wojskowej posiada jurysdykcję personalną.


Do Parafii Wojskowej należą:

?      żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz dzieci i krewni zamieszkujący razem z nimi,

?      pracownicy wojska, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową,

?      uczniowie szkół wojskowych,

?      zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych,

?      emeryci, renciści wojskowi i ich rodziny,

?      kombatanci.


W przypadku, kiedy Wierni nie podlegają jurysdykcji Parafii Wojskowej, a chcieliby, aby Ich dziecko otrzymało Sakrament Chrztu Świętego, przystąpiło do I Komunii Świętej, zawarło Związek Małżeński w Naszej Parafii Wojskowej lub Ktoś z rodziny został pochowany przez Kapelana Wojskowego, konieczna jest pisemna zgoda Księdza Proboszcza Parafii, do której należą. Więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Parafialnej.

 

Wymagane dokumenty do Sakramentów świętych:


CHRZEST

?      akt urodzenia dziecka (odpis),

?      dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania),

?      zaświadczenie z Parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.


I KOMUNIA ŚWIĘTA

?      metryka chrztu dziecka.


MAŁŻEŃSTWO

?      aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,

?      dowody osobiste,

?      świadectwo bierzmowania,

?      zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,

?      zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.


POGRZEB KATOLICKI

?      akt zgonu,

?      zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),

?      jeśli zmarły jest z innej Parafii, a uroczystości pogrzebowe ma prowadzić Kapelan wojskowy, to niezbędna jest pisemna zgoda z  Parafii zamieszkania zmarłego.


PRZEPISY PRAWA  DOTYCZĄCE  POGRZEBU  KATOLICKIEGO

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa (kan. 1176 §1).

Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawić z zachowaniem przepisów liturgicznych (kan. 1176 $2).

Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej (kan. 1176 §3).

Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym (kan. 1177 §1).

Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza i po zawiadomieniu własnego proboszcza (kan. 1177 §2).


Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1 - notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy,

2 - osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej,

3 - inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (kan. 1184 §1).


Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej (kan. 1185).


Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej Parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w Kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza Parafią.