Chrzest

 

Chrzest święty to w katolicyzmie sakrament inicjacji i ponownych narodzin. Przyjęcie chrztu oznacza, że człowiek staje się chrześcijaninem i może przyjmować inne sakramenty.

Obrzęd udzielany jest przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: "Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

W przypadku zagrożenia życia wystarczy, aby uczyniła to jakakolwiek osoba, nawet niewierząca, ale zwykle chrzest jest udzielany przez księdza podczas niedzielnej Mszy świętej i obejmuje także wyznanie wiary przez obecnych, namaszczenie głowy katechumena krzyżmem świętym, włożenie białej szaty, wręczenie zapalonej świecy ojcu lub ojcu chrzestnemu i inne obrzędy.

Tradycyjnie z obrzędem chrztu wiąże się nadanie imienia. Przynajmniej jedno z imion nadawanych swojemu dziecku winno być imieniem jakiegoś świętego ub błogosławionego, aby miało ono swojego patrona  i orędownika u Boga.

Kościół chrzci dzieci, jeżeli rodzice zobowiązują się wychowywać je w wierze katolickiej (jeżeli będzie to niemożliwe, obowiązek ten spada na rodziców chrzestnych).

Zgłoszenie dziecka do chrztu najlepiej dokonać na ok. 4 tygodnie przed planowanym terminem chrztu w kancelarii parafialnej.

Rodzice chrzestni, którzy pochodzą z innej parafii niż ta, w której odbędzie się uroczystość chrzcielna, winni poprosić w kancelarii swojej parafii o wypisanie zaświadczenia, że są praktykującymi katolikami, a następnie doręczyć ten dokument niezwłocznie do kancelarii parafialnej.

Rodzice dziecka winni zaopatrzyć się w rzeczy potrzebne do chrztu: białą szatę i świecę do chrztu.


Warunki udzielania chrztu:

-  miejsce zamieszkania - sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które  z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w Naszym Kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię),

-  metryka urodzenia - przy zgłoszeniu wymagana jest metryka urodzenia dziecka wydana przez USC,

-  zgoda rodziców - przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest,

-  zapewnienie o warunkach katolickiego wychowania - rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku pełne warunki wychowania katolickiego,

-  rodzice chrzestni - dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem.


Chrzestny musi spełniać następujące warunki:

-  mieć ukończone 16 lat;

-  być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,

-  prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym),

- przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego (osoby ochrzczone, należące do niekatolickiej wspólnoty chrześcijańskiej mogą pełnić jedynie funkcję świadka chrztu obok chrzestnego katolika).


Chrztu świętego w Naszej Parafii udzielamy:

Sakrament chrztu świętego w Naszej Parafii jest udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 09.30 lub 11.00 ? według uznania rodziców dziecka.